نصیحت

مراد ما نصیحت بود و گفتیم / حوالت با خدا كردیم و رفتیم